Je verder ontwikkelen als leraar

Je verder ontwikkelen als leraar

Begeleiding startende leraren

Samen met scholen in het voortgezet voeren de universitaire lerarenopleidingen een groot project uit om je verdere professionele ontwikkeling van een startbekwame naar een breed bekwame leraar te begeleiden. Bij de schoolleiding kun je navragen op welke wijze je school hierin deelneemt of gaat deelnemen. Zie ook de site werken in het onderwijs http://www.werkeninhetonderwijs.nl/actueel_vervolg.php?id=1 .

Extra onderwijsbevoegdheden

Als je een hbo-tweedegraadsbevoegdheid hebt, en je wilt een eerstegraadsbevoegdheid in hetzelfde vak, verzorgen diverse universiteiten trajecten om de daarvoor benodigde extra vakinhoudelijke bekwaamheden op masterniveau te verwerven. Meestal gaat het om een premaster, een vakinhoudelijk mastertraject en daarnaast een op het leraarschap VHO gericht traject van 30 EC.

Als je al een onderwijsbevoegdheid hebt in een bepaald vak en je wil een onderwijsbevoegdheid halen in een ander vak, verzorgen diverse universiteiten trajecten om de daarvoor benodigde extra vakinhoudelijke en vakdidactische bekwaamheden te verwerven.  Voor degenen die als leraar vwo in een ander vak ook leraar klassieke talen willen worden is er speciaal het SCHOLAE-traject (http://www.let.vu.nl/nl/opleidingen/overig-onderwijs/scholae/index.asp)

Voortgezette professionele ontwikkeling

De universitaire lerarenopleidingen bieden zelf of samen met een aan de universiteit gelieerd instituut talrijke mogelijkheden om je verder te ontwikkelen. Alle universiteiten met een lerarenopleiding participeren in een landelijk project ter ondersteuning van professionele leergemeenschappen in het voortgezet onderwijs, waar je kunt deelnemen aan docent-ontwikkelteams en/of  Lesson-Study.  Gezamenlijk hebben de universiteiten een netwerk van (vakdidactische) expertisecentra. Vele universiteiten verzorgen (vakdidactische) nascholing en trajecten om (in het kader van (academische) opleidingsscholen) je verder te ontwikkelen als werkplekbegeleider, schoolopleider en lerarenopleider. Ook kun je bij de universitaire lerarenopleidingen terecht voor de ondersteuning bij (de aanvraag van een) promotietraject.

Verdere informatie kun je vinden op de sites van de afzonderlijke universiteiten.